اصلاحیه ماده ۲۴ آیین نامه خرید خدمات مشاوره

اصلاحيه ماده (۲۴) آيين‌نامه خريد خدمات مشاور – ۱۴۰۲/۰۲/۰۴