اصلاحیه آیین نامه تضمین معاملات دولتی

اصلاحيه آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي (سال ۱۴۰۲) به همراه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ «ث» اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده (۴) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ را از اینجا دریافت نمایید. 

اصلاحيه آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي – ۱۴۰۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ «ث»اﺻﻼﺣﯽ ﻣﺎده (۴) آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ