استعلام در خصوص نحوه جبران افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه های قراردادهای مقطوع

استعلام در خصوص نحوه جبران افزایش غیر قابل پیش بینی هزینه های قراردادهای مقطوع :