آئین نامه تشخیص صلاحیت

۱- آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مورخ مرداد ۱۳۹۳ را از لینک زیر دریافت نمائید:

آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مورخ مرداد ۱۳۹۳

۲- اصلاحات جداول ۲ آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مورخ مرداد ۱۴۰۱ را از لینک زیر دریافت نمایید:

اصلاح جداول ۲ و ۱۰ آئین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مورخ مرداد ۱۴۰۱

۳- اطلاعیه در خصوص اصلاح جداول ۲ را از لینک زیر دریافت نمائید:

اطلاعیه مهم در خصوص اصلاح جداول ۲ و ۱۰ مورخ مرداد ۱۴۰۱