مهندسین مشاور آب کاوش پارس

آب کاوش پارس

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیرعامل: محمد کریم زاده مقدم
تلفکس: ۳۷۶۵۱۹۲۰
نشانی: فرامرزعباسی۵-انتهای رسالت۱۷- سمیه۱۶-پلاک ۲۲-واحد۱

پایه: ۳