مهندسین مشاور پی آزمون شرق

پی آزمون شرق

تخصص: شبکه های آبیاری و زهکشی
مدیر عامل: جعفر نجفی زاده
تلفکس: ۳۶۰۹۸۶۱۷- ۳۶۰۹۸۶۱۶ و ۳۸۶۷۹۳۹۵
نشانی: بلوار وکیل آباد-بلوار شهید قانع – پلاک ۲۱
پایه: ۳