هیئت مدیره انجمن

 

  اعضاء هیات مدیره و بازرسان “دوره هشتم”

انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی

  آقای مهندس عباس غیب دوست

 سمت : رئیس هیات مدیره

 

 

 

 

 

  آقای مهندس ابوالفضل شریفی

 سمت: خزانه دار و نایب رئیس هیات مدیره

   آقای مهندس فرید آزاده مافی

 سمت : دبیر و عضو اصلی هیات مدیره

   آقای مهندس مهدی نجفی

سمت: عضو اصلی هیات مدیره

   خانم مهندس ملیحه حسن زاده

 سمت : عضو اصلی هیات مدیره

   آقای دکتر سید رضا حجازی

 سمت: بازرس اصلی

   آقای دکتر جعفر نجفی زاده

 سمت: بازرس اصلی

 

آقای مهندس حسین توانائی

سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

 

 

 آقای مهندس علی شکفته

سمت : عضو علی البدل هیات مدیره

 

 

آقای مهندس حسین پاسدار

سمت: بازرس علی البدل