مهندسین مشاور نقش آوگون

نقش آوگون

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: سعیده رهپیما
تلفن : ۳۸۴۳۵۳۹۱ فکس:۳۸۴۴۱۴۴۸
نشانی: خیابان آبکوه- بین گل و تکتم جنوبی- پلاک۳۰۰ – طبقه دوم
پایه: ۳