مهندسین مشاور میزان گستر ارگ

میزان گستر ارگ

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: هاشم ظریف زرگریان
تلفن: ۳۸۸۱۱۲۴۰ فکس:۳۸۸۳۹۸۹۰
نشانی: بلوار هنرستان- نبش هنرستان ۴۰- پلاک ۲۹۲
پایه:۳