مهندسین مشاور ماندسازان طوس

ماندسازان طوس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: محمدحسین بلوری بزاز
تلفن: ۳۷۶۲۶۱۴۵
نشانی: فلسطین ۱۲- پلاک ۱/۳۴- واحد۱
پایه: ۳