مهندسین مشاور فنی خاوران شرق قهستان

فنی خاوران شرق قهستان

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: امین کریمی
تلفن: ۳۸۴۵۹۶۹۳
نشانی: خیابان ابن سینا- نبش ابن سینا ۸ – پلاک۱۱۶/۱
پایه: ۳