مهندسین مشاور طرح توسعه محور

طرح توسعه محور

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: سید سعید مجتهد سیستانی
تلفن: ۳۵۰۱۳۸۴۸ فکس: ۳۵۰۱۴۸۵۲
نشانی: بلوار وکیل آباد- بین وکیل آباد ۷۵و۷۷- پلاک ۲۳
پایه: ۳