مهندسین مشاور جام کشت خراسان

جام کشت خراسان

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیرعامل: یونس نبی زاده اصل
تلفکس: ۳۸۷۰۴۸۵۴
نشانی: بلوار وکیل آباد- وکیل آباد۱۰- لاله۱- پلاک ۱۲
پايه: ۳