مهندسین مشاور بهرادسازان مشهد

بهراد سازان مشهد

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: علیرضا اخوان مهدوی
تلفن: ۳۷۶۱۵۵۰۵  فکس: ۳۷۶۱۲۱۸۳
نشانی: بلوارفلسطین-فلسطین۱۸-پلاک۶۰-ساختمان بهراد- طبقه ۲
پایه:۳