مهندسین مشاور بناوند شرق

بناوند شرق

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین پاسدار
تلفن: ۳۷۶۸۷۴۷۱
نشانی: بلوار سجاد – خیابان بهارستان- بهارستان ۱۶- پلاک ۱۷۴ – واحد ۲
پایه: ۳