مهندسین مشاور برین تاسیسات گاز سازگار

برین تاسیسات گاز سازگار

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدير عامل: محمدهادی سازگاران
تلفن: ۳۸۸۰۰۸۷۳
نشانی: کوثرشمالی ۳۹ (شهیدصارمی ۶) -پلاک ۲۶ – طبقه ۱
پايه: ۳