مهندسین مشاور آذین آمایش توس

آذین آمایش توس

تخصص: محیط زیست
مدیرعامل: فاطمه پاینده
تلفن: ۳۶۰۵۷۴۲۷ فکس: ۳۶۰۵۷۴۶۴
نشانی:بلوار معلم- حدفاصل معلم ۲۸ و ۳۰- شماره ۷۰۶-طبقه اول
پايه: ۳