مهندسین مشاور آبار طرح

آبار طرح

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: جواد خدائی
تلفن: ۱۳-۳۷۲۳۰۱۱۰ فکس: ۳۷۲۳۰۱۱۲
نشانی:بلوار سازمان آب -نبش شهيد صادقي۱۷- پلاک ۹۱ واحد يك
پایه: ۳